ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها

شرکت انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه

شرکت انجمن مفاخر معماری ایران

شرکت مؤسسه خیریه امداد دارویی درمانی مدد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی