ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها

شرکت انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی

شرکت انجمن صنفی رنگ های ترافیکی

شرکت انجمن آلزایمر ایران

شرکت انجمن بهره وری ایران

شرکت اتحادیه مالکان کشتی ایران

شرکت انجمن صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی سراسر کشور

شرکت انجمن کارآفرینان فنی و حرفه ای

شرکت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

شرکت مؤسسه خیریه و بازپروری همای رحمت

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی