ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها

شرکت اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای کشور

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

شرکت اتحادیه فرش دستباف روستایی ایران

شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

شرکت اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر

شرکت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

شرکت سازمان امور عشایر ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی