رزوه زنی لوله تیوبینگ

میلاد نارران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی