مشاوره سرمایه گذاری

شرکت کانی فرآوران تهران

شرکت درسا صنعت تهران

شرکت آریان پژوهان امین

شرکت تکنیکان پارس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی