سرمایه پذیر در پروژه معدنی

شرکت کانی فرآوران تهران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی