باریم

شرکت شیمیایی پارسه

شرکت پارس جم

شرکت نساجی ماهان تفرش

تولید الکترو سرامیک شیراز کهربا

شرکت نمکهای باریم واسترانسیوم آسیا

شرکت بهداد کیان

تعاونی تولدی باریم سولفات ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی