واردات مواد اولیه شیمیایی

شرکت طنین آراد یکتا

شرکت شیمی افسون

شرکت دنیای شیمی

شرکت بایر پارسیان (بازرگانی رنگ چی شیمی)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی