سمنان

شرکت نمک پاینده

شرکت نمک تصفیه هدیه

شرکت تعاونی معدنی کهران کویر

شرکت شفق سمنان

صنایع شیمایی لوشاره

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی