شرکت های تاسیسات آب و فاضلاب

توسعه انرژی جهان

مرکز خرید پرده هوای ایران (میتسویی)

سوزان بستر صنعت سهند

شرکت مؤسسه فنی هوا تنظیم

شرکت هوا صنعت

شرکت صنعت تهویه زاگرس

شرکت آونگ کاران گرمسار

شرکت سبلان تهویه برودت

شرکت یادمان پارس دژ

شرکت پاژند پاد

شرکت سولار صنعت بخار

شرکت بهینه تجارت ابرار

شرکت فنی و مهندسی NSG

شرکت کول سامر (تابستان سرد کویر)

شرکت کاردان گاز پیمان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی