شرکت های اکتشاف و استخراج

شرکت معدنی سنگ آذرین یزد

شرکت احجار معدن

شرکت معدنی نسوز سمیرم (خاص)

شرکت فاخر تجارت تهران

شرکت کانون آگهی و تبلیغاتی نوید صبح (برگ)

شرکت پالایشگاه نفت تهران

شرکت گاز استان تهران

شرکت زنجان پودر

شرکت پرتو گوگرد آسیا

شرکت الیاس گاز

شرکت مهندسی چگال صنعت پرهام

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی