شرکت های اکتشاف و استخراج

شرکت صنعتی و معدنی چادر ملو

شرکت معدنی و صنعتی جهان نمو

شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان

شرکت معادن فاریاب (سهامی خاص)

شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور

شرکت نفت خزر

شرکت پترو خزر

شرکت نفت و گاز پارس

شرکت تری پلتون (مسئولیت محدود)

شرکت شیمیایی معدنی لرستان (سهامی خاص)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی